Betingelser & Retningslinjer

Kajak Motel Svendborg

§ 1. Formål
Stk. 1. Formålet er at drive kajakhotel, det vil sige opbevaring af kajakker & SUP for betalende
medlemmer.

§ 2. Hjemsted
Stk. 1. Kajakhotellet har hjemsted i Svendborg Kommune, med adresse ved Østre Havnevej
43, Svendborg.

§ 3. Ejerskab
Stk. 1. Kajak Motel Svendborg ejes og drives af Frederik Laursen, Østre Havnevej 47, 5700
Svendborg.

§ 4. Medlemmer
Stk. 1. Alle kan være medlem i kajakhotellet. Dog vil der være et begrænset antal pladser,
som tildeles efter først-til-mølle. Det mest eftertragtede pladser kan efterfølgende kun opnås
hvis et medlem melder sig ud. Den frigjorte plads vil tildeles efter venteliste.
Stk. 2. Hotellet har også lånekajakker, som frit kan bruges af betalende medlemmer. En
lånekajak kan også lånes ud til en privat gæst for 250 kr. for 3 timer eller 400 kr. for en hel
dag. Indbetales via MobilePay 262426.
Stk. 3. Er alle pladser optaget i kajakhotellet, kan man optages på venteliste for et årligt
gebyr på 100 kr. Indbetales via MobilePay 262426.
Stk. 4. Eksklusion af medlemmer kan foregå hvis et medlem ikke lever op til vedtægterne,
misligholder kajakhotellets eller andre medlemmers grej og materiel, eller på anden måde
skader eller beskæmmer hotellet.

§ 5. Lejemål
Stk. 1. Lejemålet kan deles op i to forskellige kategorier: 1. ordinært lejemål, 2. Låne-lejemål.
1. Ordinært lejemål. Dette koster 1600 kr. pr. år regnet fra 1. januar til 31. december.
Bliver et medlem først optaget efter 1. juli, kan medlemmet nøjes med betaling af 800
kr. for det sidste halvår og herefter fuldt kontingent det følgende år.
2. Låne-lejemål, som indebærer, at man kan låne en af kajakhotellets Point65-kajakker,
ved bookning af kajak forud. Dette koster 1600 kr. pr. år. Bliver et medlem først
optaget efter 1. juli, kan medlemmet nøjes med 800 kr. for det sidste halvår og
herefter fuldt lejemål.
Lånekajakker reserveres forud, på timebasis, dagsbasis eller måske flere dage.
3. Der er et begrænset antal lånekajakker, som deles mellem medlemmerne, dog altid
min. 4 stk. Point65-kajakker til brug herfor, og justeres evt. efter antal
medlemmer/brug.
Stk. 2. Lejemål opkræves ved indmeldelses og efterfølgende betales årlejemål
senest 15. januar hvert år.
Stk. 3. Er lejemålet for et medlem ikke indbetalt senest 15. januar i det indeværende
medlemsår, vil medlemmet kunne ekskluderes og pladsen overgå til nyt medlem på
ventelisten.

§ 6. Ansvar & retningslinjer
Stk. 1. Ved rettidig indbetaling af lejemål udleveres en kode til nøgleboksen, som indeholder
nøglen, der giver adgang til porten til kajakhotellet. Koden ændres jævnligt for at undgå
misbrug. Ændring af kode meddeles til medlemmerne via email.
Stk. 2. Koden må under ingen omstændigheder udleveres til andre end KajakMotellets medlemmer!
Sker dette, vil koden straks blive ændret til ny kode og medlemmet, der har udleveret koden, vil blive ekskluderet!
Stk. 3. Ethvert medlem har ansvar over eget udstyr og tillige, at ikke andres udstyr skades
under håndtering af eget eller andres udstyr.
Stk. 4. Medlemmet har ansvar over for sin egen kajak og tilhørende udstyr. Lifeplan Kajak &
Friluftsliv kan således ikke drages til ansvar over skader på kajakker og grej, bortkommet
eller stjålet udstyr, hærværk eller eventuelt indbrud og tyveri i kajakhotellet.
Stk. 5. Det er medlemmets eget ansvar eventuelt at låse kajak og udstyr fast til kajakstativet
vha. wire- og/eller hængelås, på medlemmets egen bekostning.
Stk. 6. Lifeplan Kajak & Friluftsliv kan ikke drages til ansvar over for eventuelle skader på
kajakker og udstyr, pådraget enten af medlemmet selv eller af andre medlemmer.
Stk. 7. Det er medlemmets eget ansvar at tegne en forsikring for eventuelle skader og tyveri
og Lifeplan Kajak & Friluftsliv kan således ikke stilles til ansvar dette.
Stk. 8. Det er medlemmets eget ansvar at sørge for en evt. trolley til transport af kajak til og
fra vandet. Dog har KajakMotellet et par trolleys til fælles brug, som altid stilles retur efter brug, også mens man er på tur!
Stk. 9. Det er ikke tilladt at opbevare fødevare, madrester, snack eller lignende, hverken i
kajakker eller i kajakhotellet, som sådan pga. rottefare.
Stk. 10. Man må under ingen omstændigheder, anvende eller låne andres kajakker og grej uden forudgående aftale herom.

§ 7 Opsigelse
Stk. 1. Man kan opsige sin kajakplads med 3 måneders varsel og i forbindelse med
fornyelse/betaling af årskontingent.
Stk 2. Ved betaling af første års kontingent accepterer man samtidig Betingelse & Retningslinjer for KajakMotel Svendborg,
Stk. 3. Der betales ikke forudbetalt leje/årskontingent tilbage.

Påtegning af medlemmet d. 2023

Navn:

Adresse:

Telefon:

Emailadresse:

Underskrift